Algemene Voorwaarden Eurolight BV.

Eurolight B.V. h.o.d.n. Carworldclassics.com gevestigd aan de Valkenberg 1 te Valkenburg aan de Geul en en ingeschreven bij de kamer van Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 30144491.

hierna te noemen: ‘verkoper’.

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een  gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte
 • auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • de garantie:
  • a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
  • b. de garantie die is beschreven in de garantievoorwaarden van de verkoper;
  • c. op werkzaamheden.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding

1. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.

2. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig, indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

3. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2 – De inruilauto

1. De koper verklaard de op de overeenkomst beschreven inruilauto zonder verborgen technische gebreken te hebben geleverd mits op de overeenkomst anders te zijn vermeld.

2. Indien er achteraf, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, wordt geconstateerd dat de omschreven inruilauto een verborgen technisch gebrek vertoont, is koper aansprakelijk voor de kosten van de herstelwerkzaamheden aan de verkoper.

3. Indien koper en verkoper zijn overeengekomen, is koper verplicht de op de overeenkomst vermelde inruilauto te leveren. Bij het niet nakomen van deze overeenkomst, is de verkoper gemachtigd deze overeenkomst te ontbinden en 25% annuleringskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst

1. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de identiteit van de koper zoals NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto samen met de eventuele
 • technische of optische gebreken;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • de wijze van betaling en eventuele aanbetaling, afhankelijk van of de auto direct wordt afgenomen.

 

Artikel 5 – Prijswijzigingen/stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van ten allen tijde doorberekend.

2. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en BPM en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 6 – Het risico voor de auto

1. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.

2. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

Artikel 7 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.

2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:

 • als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
 • als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is,

gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

 

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim

1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.

2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

 

Artikel 9 – Annuleren

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.

2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.

3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.

4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Artikel 10 - Prijsopgave en termijn

1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken.

3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.

4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

 

Artikel 11 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 12 - Stallingskosten

1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.

2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

 

Artikel 13 - Retentierecht

1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

 

Artikel 14 - Vervangen onderdelen

1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.

2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.

3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

 

GARANTIE

Artikel 15 – Garantieverlening

1. Carworldclassics.com geeft standaard 6 maanden garantie na de afleverdatum tenzij dit anders vermeld wordt op de koopovereenkomst. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

3. Onderstaande uitsluitingen zijn van toepassing op de 6 maanden garantie:

 • Defecten die de werking van het betreffende onderdeel niet
 • beïnvloeden;
 • Slijtagedelen zoals banden, remmen, uitlaat, accu, schokdempers rubber delen, koppeling, filters, wisserbladen, lampjes, vloeistoffen en andere in alle redelijkheid als slijtagedeel te beschouwen onderdeel;
 • Optische en akoestische bevindingen welke de werking niet
 • beïnvloeden;
 • Defecten door invloed van buitenaf.

4. De koper meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij/zij problemen ervaart. De verkoper zorgt vervolgens voor een passende oplossing. Indien de reparatie elders uitgevoerd wordt vervalt de garantie indien:

 • er voorafgaande aan de herstelling geen offerte aan de verkoper is voorgelegd;
 • er geen schriftelijk akkoord is van de verkoper;

5. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

6. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (‘geen garantie op garantie’). Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.

7. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

   

Artikel 16 - De betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/ reparateur.

2. Betaling moet gebeuren vóór het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.

3. Verkoper en koper kunnen schriftelijk een ander betaalmoment afspreken.

4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en /of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de verkoper / opdrachtnemer beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

2. Indien de verkoper / opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper / opdrachtnemer ter zake van deze schade uitkeert.

 

Artikel 19- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

Versie april 2021